Warunki Korzystania ze Strony

1. Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami) opisuje warunki korzystania („Warunki Korzystania”), na podstawie których korzystasz z naszej strony internetowej www.emma-materac.pl („Strona”) zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Zanim skorzystasz ze Strony przeczytaj uważnie te Warunki Korzystania. Korzystając ze Strony, wskazujesz, że akceptujesz te Warunki Korzystania i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi.
2. Skorzystanie z jakiejkolwiek części Strony w jakimkolwiek zakresie oznacza akceptację niniejszych Warunków Korzystania, wchodzących w życie wraz z datą Twojego pierwszego skorzystania ze Strony. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Korzystania, powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.
3. Strona obsługiwana jest przez Emma Matratzen GmbH („my”), spółkę zarejestrowaną w Niemczech w sądzie rejonowym Frankfurt am Main pod numerem HRB 103278 z siedzibą przy ul. Moselstrasse 27, 60329 Frankfurt am Main, Niemcy.
4. Jesteś odpowiedzialny za dostęp do Strony przez jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego połączenia internetowego oraz za podanie niniejszych Warunków Korzystania do jej wiadomości.
5. W żadnym przypadku nie powinieneś korzystać ze Strony lub przekazywać nam, na Stronę lub dowolnemu użytkownikowi Strony czegokolwiek, co:
a) jest naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulaminów jakiegokolwiek mającego zastosowanie prawa;
b) jest nieuczciwe, karalne lub bezprawne;
c) jest niedokładne lub nieaktualne;
d) jest obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wulgarne, bluźniercze, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące, obraźliwe, uwłaczające, szkodliwe, molestujące, zawierające groźby, krępujące, złośliwe, obraźliwe, nienawistne, groźne, oszczercze, nieprawdziwe lub polityczne;
e) udaje inną osobę lub podmiot lub błędnie przedstawia związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
f) ogranicza lub narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (w tym prawa do wzorów, znaków towarowych i do rozpowszechniania) lub prywatność lub inne prawa nasze lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
g) jest sprzeczne z naszymi interesami;
h) jest sprzeczne z konkretną zasadą lub wymogiem, ustalonym przez nas na Stronie w odniesieniu do konkretnej części Strony lub Strony ogólnie; lub
i) obejmuje korzystanie, dostarczanie lub przekazywanie jakichkolwiek wirusów, niezamówionej poczty elektronicznej, koni trojańskich, trap doors, back doors, easter eggs, robaków, bomb zegarowych, agentów czyszczących lub programów komputerowych, mających na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub osobistych informacji.
6. Niniejszym udzielasz nam nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, przenaszalnej, sublicencjonowalnej licencji na korzystanie z jakichkolwiek materiałów, które nam przekazałeś lub umieściłeś na Stronie, w celu użycia na Stronie lub generalnie w celach marketingowych (w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakichkolwiek nośników), dotyczących naszych usług. Licencja ta obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wyrażasz zgodę na niewykonywanie Twoich autorskich praw osobistych, zapewniających wskazanie Ciebie jako autora oraz udzielasz zgodę na modyfikowanie przekazanych przez Ciebie materiałów.
7. Komentarze i inne materiały umieszczone na Stronie nie mają służyć jako porada, na której można oprzeć swoje decyzje. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z opierania się na takich materiałach przez dowolnego użytkownika Strony bądź każdego, kto może być poinformowany o jakichkolwiek jej treściach.
8. Zobowiązujesz się do przestrzegania przez cały czas wszelkich instrukcji dotyczących korzystania ze Strony, które od czasu do czasu wydajemy.

Dostępność Strony, bezpieczeństwo i dokładność

9. Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była dostępna 24 godziny na dobę, jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Strona jest niedostępna w danym czasie lub okresie. Nie gwarantujemy, że dostęp do Strony będzie nieprzerwany, terminowy i bezbłędny. Nie jest to możliwe do zagwarantowania ze względu na charakter internetu. Dodatkowo, możemy być od czasu do czasu zmuszeni do przeprowadzenia napraw, przeglądu technicznego lub wprowadzenia nowych opcji i funkcji.
10. Dostęp do Strony może być zawieszony lub cofnięty Tobie osobiście lub wszystkim użytkownikom czasowo lub na stałe w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Możemy także nałożyć ograniczenia na długość i sposób korzystania z jakiejkolwiek części Strony z dowolnego powodu. Jeśli nałożymy ograniczenia konkretnie na Ciebie, nie wolno Ci korzystać ze Strony pod innym imieniem lub inną nazwą użytkownika.
11. Nie gwarantujemy, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku Twojego dostępu do Strony lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich.
12. Możemy zmienić lub uaktualnić Stronę i wszystko na niej opisane bez uprzedniego powiadomienia.
13. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i materiały na Stronie były prawidłowe. Jednakże nie dajemy gwarancji ani nie składamy oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, że są one kompletne, dokładne, aktualne, zdatne do określonego celu oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania. Nie narusza to obowiązku nałożonego na nas jakąkolwiek umową o dostarczaniu Ci usług, w tym obowiązku w ramach Umowy, zapewnienia Ci dokładnych informacji i porad, które możemy wykonać za pomocą bezpiecznej części Strony dostępnej dla osób posiadających odpowiednie hasło.
14. Materiały zawarte na Stronie przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstawy do jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku z naszej strony. Żadne informacje na Stronie nie stanowią części oferty lub umowy.

Rejestracja na Stronie

15. Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Stronie bądź drogą telefoniczną, dotyczące zakupu jednego z Produktów wymienionych na Stronie, musisz założyć konto na Stronie („Konto”), do którego będziesz mógł uzyskać dostęp przez „Moje Konto Użytkownika”, będące częścią Strony. Aby się zarejestrować musisz nam podać imię i nazwisko, kod pocztowy i adres e-mailowy oraz ewentualnie inne informacje dotyczące Twojej osoby. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat.
16. Po zarejestrowaniu się na Stronie, zostaniesz poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła przydzielonego do Twojego Konta. Hasło należy zachować w tajemnicy i natychmiast powiadomić nas, jeśli jakiekolwiek nieautoryzowane osoby trzecie weszły w posiadanie tego hasła lub jeśli miało miejsce jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie Twojego adresu e-mailowego lub Konta lub jakiekolwiek znane Tobie naruszenie bezpieczeństwa. Zgadzasz się, że każda osoba, której ujawniona została Twoja nazwa użytkownika lub hasło, jest upoważniona do działania jako na Twoją rzecz do celów korzystania (i/lub dokonywania transakcji za pośrednictwem) Twojego Konta. Należy pamiętać, że ponosisz pełną odpowiedzialność, jeśli nie zachowasz w tajemnicy swojego hasła.
17. Musisz być zarejestrowany za pomocą prawidłowego adresu e-mailowego, którego używasz regularnie, abyśmy między innymi mogli do Ciebie wysyłać e-maile administracyjne. Wszelkie Konta, które zostały utworzone za pomocą cudzego lub tymczasowego adresu e-mailowego, mogą zostać zablokowane bez powiadomienia. Możemy wymagać potwierdzenia Konta przy rejestracji lub jeśli mamy podstawy sądzić, że użyłeś niewłaściwego adresu e-mailowego.
18. Podczas rejestracji Konta oraz przy każdym późniejszym zalogowaniu się na Konto masz możliwość subskrypcji oraz rezygnacji z subskrypcji e-maili informacyjnych, takich jak newslettery, informacje dotyczące ofert itd. Możesz zrezygnować z takich e-maili informacyjnych w każdej chwili, logując się na swoje Konto.
19. Mimo zapisywania przez nas informacji dotyczących Zamówienia złożonego na Stronie związanego z zakupem jednego z Produktów wymienionych na Stronie, ze względów bezpieczeństwa nie możesz pobrać tych informacji bezpośrednio. Możesz uzyskać do nich dostęp, logując się na swoje Konto. Możesz przeglądać informacje dotyczące Twoich Zamówień, które zostały zakończone, które są otwarte i które ostatnio zostały wysłane oraz zapisywać i zarządzać danymi adresowymi, bankowymi oraz zasubskrybowanymi newsletterami.

Nasza odpowiedzialność

20. Przyjmujemy odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub za świadome wprowadzenie w błąd lub jakąkolwiek odpowiedzialność, której nie możemy wykluczyć ani ograniczyć w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
21. W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem punktu 22 we wszystkich przypadkach innych niż w odniesieniu do usług, które świadczymy dla konkretnego konsumenta (i które są regulowane własnymi warunkami umowy i warunkami współpracy):
a) nasza całkowita Odpowiedzialność względem Ciebie lub osoby trzeciej nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie sumy równej lub większej niż: i) PLN 500; lub ii) 110% łącznej kwoty zapłaconej nam przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powstanie podstawy roszczenia; oraz
b) nie ponosimy odpowiedzialności (czy to dotyczącej Umowy, rekompensaty, zaniedbania, wprowadzenia w błąd, przywrócenia stanu poprzedniego lub pod innym tytułem prawnym) w odniesieniu do Twojego korzystania lub niezdolności korzystania lub opóźnienia w korzystaniu ze Strony lub jakiegokolwiek materiału w niej zawartego lub dostępnego przez Stronę lub przez działania lub decyzje podjęte w wyniku korzystania ze Strony lub z takiego materiału za: (a) pośrednie lub wtórne straty, szkody, koszty lub wydatki, (b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków, (c) utratę zawieranych umów, (d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy, (e) utratę spodziewanych oszczędności, (f ) utratę dochodów, (g) utratę goodwill, (h) utratę reputacji, (i) utratę transakcji, (j) stratę czasu; (k) utratę możliwości, lub (l) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; niezależnie od tego, czy takie straty były możliwe do przewidzenia lub zostaliśmy powiadomieni o możliwości poniesienia takich strat. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty od (b) do (l) mają zastosowanie bez względu na to, czy straty są bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne.
22. Jeśli, składając Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Strony lub drogą telefoniczną zawierasz z nami Umowę, która zostanie zaakceptowana przez nas zgodnie z naszym Regulaminem, odpowiednie postanowienia tego Regulaminu odnoszące się do naszej odpowiedzialności i jej ograniczenia w stosunku do takiej Umowy zastępują postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności w punkcie 22.a powyżej.

Prawa własności intelektualnej

23. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te chronione są prawami autorskimi i konwencjami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.
24. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty z dowolnej podstrony ze Strony, by móc się do nich odwołać w przyszłości i możesz zwrócić uwagę innych osób w ramach twojej organizacji na materiały zamieszczone na Stronie.
25. Nie wolno Ci w żaden sposób modyfikować papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych i nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od załączonego tekstu.
26. Nie wolno Ci używać jakichkolwiek części materiałów ze Strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.
27. Jeśli wydrukowałeś, skopiowałeś lub pobrałeś jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, utracisz niezwłocznie prawo do korzystania ze Strony i według naszego uznania będziesz zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które utworzyłeś.

Informacje dotyczące Twojej osoby i Twoich wizyt na Stronie

28. Możemy przetwarzać informacje dotyczące Twojej osoby zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie przekazane przez Ciebie dane są prawidłowe.

Transakcje zawierane za pośrednictwem Strony

29. Umowy dotyczące dostawy Produktów zamawianych na Stronie lub drogą telefoniczną a powstałe w wyniku Twoich wizyt na Stronie są regulowane naszym Regulaminem.

Strony internetowe osób trzecich

30. Nie sprawujemy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony internetowej, którą wskazuje link na Stronie (chyba, że jesteśmy operatorem tych linkowanych stron). Takie linkowane strony są udostępniane "takie jakie są" wyłącznie dla wygody użytkownika i bez gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do informacji na nich udostępnianych. Nie udzielamy żadnego poparcia ani rekomendacji stronom internetowym osób trzecich, które wskazuje link na Stronie.
31. Bez naszej zgody nie wolno włączać Strony do Twojej własnej lub cudzej strony internetowej.
32. Niniejszym udzielamy odwoływalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego prawa umieszczenia linku na Twojej stronie internetowej do strony głównej Strony, pod warunkiem, że uczynisz to w sposób uczciwy i legalny, bez szkody dla naszej reputacji i nie czerpiąc z tego korzyści. W szczególności nie wolno:
a) udzielać gwarancji ani wydawać oświadczeń o nas, naszych usługach i naszej polityce bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody;
b) mówić niczego fałszywego, mylącego, poniżającego lub obraźliwego o nas, naszych usługach lub naszej polityce; oraz
c) sugerować w sposób wyraźny lub dorozumiany, że popieramy Twoją stronę lub jesteśmy z nią związani, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

Klauzula salwatoryjna

33. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Warunki Korzystania obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

Polskie prawo i jurysdykcja

34. Niniejsze Warunki Korzystania oraz Twoje korzystanie ze Strony (i wszystkie pozaumowne powiązania wynikające lub związane z nimi) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów polskich do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać na mocy niniejszych Warunków Korzystania.

Wersja: kwiecień 2016