• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
  • 100 Nocy Próbnych
  • 10 Lat Gwarancji
  • Bezpieczna płatność w Przelewy24 i Blik

Regulamin

Niniejsza strona zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty ( zwane dalej „Produktem”), dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.emma-materac.pl („Strona”). Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów na Stronie bądź drogą telefoniczną akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące. Przeczytaj lub wydrukuj kopię Regulaminu, by móc się do niego odwołać w przyszłości.

Przechowujemy treść Umowy, a dalsze szczegóły dotyczące Twojego Zamówienia prześlemy pocztą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili.

1. O nas

1.1 Emma Matratzen GmbH jest spółką zarejestrowaną w Niemczech w sądzie rejonowym we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB 103278 z siedzibą przy ul. Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy, NIP/VAT: DE301904406. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, będziemy wdzięczni za przesłanie ich pocztą elektroniczną na nasz adres: [email protected]

1.2 Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, warunki realizacji bonów promocyjnych i upominkowych oraz ograniczenie naszej odpowiedzialności. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

1.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) "Konto” - konto , które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie;

b) “Potwierdzenie” - e-mail potwierdzający wpłynięcie Twojego zamówienia;

c) “Niedopełnienie obowiązku” ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.9(b) niniejszego Regulaminu;

d) “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy;

e) “Potwierdzenie Zamówienia” - e-mail, w którym akceptujemy Twoje Zamówienie zgodnie z punktem 4.10 poniżej;

f) “Umowa” - Twoje Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas zgodnie z postanowieniami punktu 4.10 poniżej;

g) "Klient" - osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;

h) "Odpowiedzialność" ma znaczenie zgodne z treścią punktu 10.9(a) niniejszego Regulaminu;

i) "Zamówienie" - Zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia od nas Produktu;

j) wszelkie odniesienia do "Ciebie" (w tym odpowiednie formy czasownikowe) oznaczają klienta składającego Zamówienie;

k) odniesienia do „punktów” oznaczają punkty niniejszego Regulaminu;

l) zastosowane nagłówki służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;

m) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Słowa odnoszące się do płci tyczą się ich obu, a odniesienia do osób obejmują każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, korporację, firmę lub spółkę

n) wyrażenia takie jak „obejmuje” lub „w tym” oraz inne podobne sformułowania lub zwroty nie ograniczają objęcia daną kategorią innych elementów niż wymienione

2. Twój Status

Składając Zamówienie oświadczasz, że:

a) masz ukończone 18 lat; oraz

b) masz miejsce zamieszkania w Polsce:

Nie ograniczamy dostępu do strony internetowej do towarów lub usług w oparciu o ich lokalizację w Unii Europejskiej. Uzyskamy wyraźną zgodę użytkowników przed przekierowaniem ich do innej wersji naszej strony internetowej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi automatycznych przekierowań.

Możemy oferować różne wersje naszej strony internetowej dla różnych regionów lub języków, ale upewnimy się, że użytkownicy są świadomi wszelkich przekierowań i mają możliwość wyboru wersji strony internetowej, do której chcą uzyskać dostęp.

3. Skutek

3.1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie u nas Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw (w tym żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).

3.2 Zamówienia możesz składać na Stronie. W zakresie Zamówień zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia zawarte w pkt 4.7-4.9 poniżej, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu.

3.3 Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Ciebie warunkami. W sposób wyraźny zrzekasz się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładasz, proponujesz lub zastrzegasz pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie. Warunki te zostają w sposób wyraźny uchylone i wyłączone.

3.4 Żadne inne warunki lub zmiany w Regulaminie nie są wiążące, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie, podpisanym przez nas.

4. Zawarcie Umowy

4.1 Składając Zamówienie, możesz założyć Konto na Stronie, zgodnie z opisem w punkcie 10 i postępować według instrukcji umieszczonej na Stronie bądź przekazanej podczas rozmowy telefonicznej, opisującej sposób składania Zamówienia oraz wprowadzania zmian do potencjalnego Zamówienia przed jego złożeniem.

4.2 Niezależnie od ceny, jaką uprzednio widziałeś lub usłyszałeś, po wybraniu Produktu, który chcesz Zamówić, Strona wyświetli lub wypowie wysokość kwoty, jaką należy zapłacić, uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT oraz wszelkie ewentualne opłaty za dostawę. Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce. Z zastrzeżeniem punktu 4.11 poniżej, jest to kwota łączna, jaką zapłacisz za otrzymanie zamawianego Produktu.

4.3 Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia: kartą kredytową (Mastercard, VISA), PayPal & PayPro (Przelewy24, Blik, PayPo).

4.4 Jeśli zostaniesz poproszony o podanie szczegółów dotyczących karty płatniczej, musisz być w pełni uprawniony do używania tej karty lub konta. Karta lub konto muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności. Akceptujemy jedynie płatności z rachunków bankowych w Polsce.

4.5 Oświadczasz, że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupienia od nas Produktu są zgodne z prawdą, jesteś uprawnionym do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzystasz, oraz posiadasz wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących Twojej płatności przed dostarczeniem Produktu.

4.6 Składając Zamówienie przyjmujesz warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Masz prawo, możliwość oraz powinieneś zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składasz Zamówienie.

4.7 Twoje Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania od Ciebie zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

4.8 Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Produktu dopóki nie zaakceptujemy Twojego Zamówienia. Dopóki wyraźnie nie potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje Zamówienie, wysyłany przez nas e-mail, list, faks lub jakiekolwiek inne Potwierdzenie otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu możemy podać Ci numer Zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego Produktu. Możemy też, według naszego uznania, odmówić przyjęcia Twojego Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować Ci Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, abyś najpierw złożył ponownie Zamówienie).

4.9 Umowa jest zawarta, a my stajemy się prawnie zobowiązani dostarczyć Ci Produkt w chwili akceptacji Twojego Zamówienia. Akceptacja ma miejsce, gdy wyraźnie zaakceptujemy Zamówienie wysyłając do Ciebie e-mail w formie dokumentu o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia” stwierdzający, że akceptujemy Twoje Zamówienie oraz informujący Cię o prawie odstąpienia od Umowy i prawie zwrotu Produktu. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez nas i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego w sposób umożliwiający Ci jego odczytanie. Możemy wysłać do Ciebie rachunek w dowolnym momencie po zaakceptowaniu Twojego Zamówienia, jednakże nie zwalnia Cię to z obowiązku wcześniejszego uiszczenia opłaty. Do czasu zaakceptowania przez nas Twojego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego realizacji, Ty zaś masz prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez nas lub przez Ciebie przed jego akceptacją, niezwłocznie zwrócimy wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Ciebie bądź firmę obsługującą Twoją kartę kredytową.

4.10 Jeśli po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego stwierdzisz, że popełniłeś błąd w Zamówieniu, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem: [email protected]. Nie możemy jednak zagwarantować, że będziemy w stanie zmienić Zamówienie zgodnie z Twoimi instrukcjami.

4.11 Dokładamy wszelkich starań, aby podana cena była dokładna, jednakże cena Twojego Zamówienia musi zostać przez nas sprawdzona w ramach obowiązującej nas procedury akceptacji. Jeżeli cena Zamówienia zmieni się, nim zaakceptujemy Twoje Zamówienie, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o potwierdzenie chęci kontynuowania zakupu w cenie skorygowanej.

4.12 Umowa dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Zamówienia. Nie jesteśmy zobowiązani dostarczyć jakichkolwiek innych Produktów mogących stanowić część Twojego Zamówienia dopóki nie wyślemy Potwierdzenia Zamówienia dotyczącego tych Produktów.

4.13 Masz obowiązek przekazywać nam oraz za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować nas na bieżąco o zmianach.

4.14 Masz prawo otworzyć tylko jedno Konto użytkownika. W przypadku użytkowników zakładających więcej niż jednego Konto, zastrzegamy sobie prawo do skasowania tych Kont. Zastrzegamy sobie również prawo do kasowania Kont użytkowników, którzy nie przebywają na terenie Polski i podszywają się pod użytkowników przebywających na terenie Polski, albo w jakikolwiek sposób zakłócających działanie Strony.

5. Dostawa

5.1 Naszym celem jest dostarczenie Produktu na miejsce dostawy określone przez Ciebie w Zamówieniu.

5.2 Postaramy się powiadomić Cię, jeśli szacowany termin dostawy może się zmienić i poinformujemy Cię o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

5.3 W chwili dostarczenia Produktu możesz zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy zobowiązujesz się sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla Twojej wygody powinieneś zachować potwierdzenie odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaków z nami odnośnie Produktu.

5.4 Należy wziąć pod uwagę, że dostawa do niektórych miejsc może nie być możliwa. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, korzystając z danych kontaktowych przekazanych nam w chwili złożenia Zamówienia w celu ustalenia, czy Zamówienie ma zostać anulowane, czy też dostarczone na alternatywny adres dostawy. Dostawa możliwa jest tylko na terenie Polski.

5.5 Towar dostarczamy w naszym standardowym opakowaniu. Wszelkie opakowania specjalne, wysyłane na Twoje życzenie, podlegają dodatkowym opłatom.

5.6 Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Ciebie w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Ciebie Twoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Ciebie w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Ciebie ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu 5.7 Przy otwieraniu Produktu musisz uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

5.8 Powinieneś zapewnić bezpieczny odbiór Produktu bez zbędnej zwłoki i w rozsądnie określonym przez nas terminie.

5.9 Jeśli nie możesz przyjąć dostawy bądź odebrać Zamówienia, możemy zostawić powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze od przewoźnika.

5.10 Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu Twojej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjmiesz dostawy lub nie odbierzesz Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez nas, a uzasadnione koszty; lub

b) nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku zwrócimy Tobie lub firmie obsługującej Twoją kartę kredytową pieniądze zapłacone nam na mocy danej Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie 5.11(a) powyżej).

5.11 Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że prezentowane Produkty są wystarczające i odpowiadają Twoim indywidualnym celom oraz spełniają Twoje indywidualne wymagania i posiadają indywidualne właściwości. Nie gwarantujemy, że Produkty będą je spełniać. Zgodnie z treścią Umowy Produkty nie mają posiadać indywidualnych, określonych właściwości. Ponadto w Umowie nie zostaje określony żaden specyficzny jej cel. Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby zaspokoić jakiekolwiek szczególne wymagania z Twojej strony.

5.12 Dane osobowe w trakcie składania zamówienia

Jeśli chciałbyś złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie swoich danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania umowy kupna z Tobą. Zaznaczone są dane niezbędne do zawarcia umowy, dalsze informacje podawane są dobrowolnie. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy do realizacji zamówienia i zwrotu. W celu dokonania rozliczenia możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku macierzystego lub do wybranego dostawcy usług płatniczych. W celu zarządzania dostawą towarów do Ciebie, musimy przekazać Twój adres dostawy i dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu) firmom dostawczym ze względu na charakter transakcji. Udostępniane będą jedynie dane ściśle niezbędne do koordynacji dostaw, ochrony przed oszustwami i rozwiązywania pilnych problemów. Podstawą prawną jest to, że to przetwarzanie jest obiektywnie konieczne do wykonania umowy sprzedaży z Państwem (art. 6 (1) (b) DSGVO). Oznacza to, że sprzedaż towarów w rzeczywistości nie może być w pełni zrealizowana, jeśli nie nastąpi to konkretne przetwarzanie danych osobowych, o których mowa. Należy pamiętać, że niepodanie wymaganych danych osobowych może spowodować, że Twoje zamówienie u nas nie będzie mogło być zrealizowane. Jeśli chcesz zwrócić produkt, będziemy musieli również udostępnić Twoje dane osobowe (adres dostawy i dane kontaktowe) zakontraktowanej organizacji pozarządowej lub firmie dostawczej, aby produkt mógł zostać odebrany i odebrany. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz że mamy uzasadniony interes w zarządzaniu zwrotami produktów.

.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1 Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Ciebie płatności.

6.2 Zazwyczaj zwracamy otrzymane pieniądze korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.

7. Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu

7.1 Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego emma-materac.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Emma Sleep GmbH , Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt nad Menem, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: [email protected]). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub naszego formularza zwrotu w koncie użytkownika, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

- Adresat: Emma Sleep GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt am Main

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (1) - Data zamówienia (*)/odbioru (*)

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

* niepotrzebne skreślić

7.2 Dodatkowo, Emma Sleep GmbH ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 100 dni od daty jego dostarczenia. Zwrot produktu w terminie 100 dni zastępuje formę pisemną odstąpienia od Umowy. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień punktu 7, niezależnie od pozostałych przysługujących Ci praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, możesz zwrócić nam dowolny Produkt dostarczony od Emma, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś z niego zadowolony.

W Emma oferujemy darmowy zwrot towarów poprzez naszego partnera logistycznego FedEx, który odbierze przesyłkę z wyznaczonego przez ciebie miejsca. Aby zwrócić towar skontaktuj się z nami e-mailowo pod adresem [email protected] Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.emma-materac.pl/faq/

Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 100 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 7.3 Od momentu wejścia w posiadanie Produktów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4 W przypadku odstąpienia od Umowy na mocy punktu 7.:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostaawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

7.5 W przypadku Produktu zakupionego za pomocą bonów upominkowych lub promocyjnych, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wszelkich zobowiązań wobec Ciebie, wynikających z odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktów poprzez zasilenie Twojego Konta wartością Zamówienia.

7.6 Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

8.Produkty wadliwe

8.1 Gwarantujemy, że:

a) Produkt zostanie dostarczony nieuszkodzony w zamówionych ilościach; oraz

b) Produkt będzie zgodny z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w naszym materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.

8.2 Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystasz z Produktu wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami.

8.3 Przed dostarczeniem Produktu możemy w uzasadnionym stopniu dokonać drobnych korekt dotyczących materiału, koloru, wagi, wymiarów, wyglądu i innych atrybutów.

8.4 Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam (lub naszemu Agentowi) do wglądu w odpowiednim terminie.

8.5 Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy; oraz

b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

8.6 Jeśli chcesz, abyśmy naprawili, wymienili lub zwrócili zapłatę za Produkt zgodnie z obowiązującą Umową i okaże się, że ów Produkt:

a) był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub naszymi; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

to, po dostarczeniu przez nas, możemy według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Produkt oraz możemy zażądać, żebyś uiścił wszelkie uzasadnione koszty przesyłki oraz obsługi zgodnie z aktualnym cennikiem opłat i kosztów standardowych, a także obciążyć tą kwotą Twoją kartę kredytową, bądź też wykorzystać inne szczegóły dotyczące płatności przekazane nam podczas dokonywania Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania powyższego postanowienia.

8.6 W przypadku wadliwego materaca, na którego wadę nie mieli Państwo wpływu, Emma Sleep GmbH wymieni produkt na nowyt zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie lub zaoferuje Państwu pełny zwrot kosztów.

9. Karty upominkowe i kupony

9.1 Płacąc za Produkty zamawiane za pośrednictwem Strony możesz wykorzystywać kupony rabatowe i karty upominkowe. Szczegółowe informacje dotyczące kuponów rabatowych ujęte są w punkcie 9.7, a kart upominkowych w punkcie 9.8.

9.2 W celu zrealizowania kuponów i kart upominkowych na Twoim Koncie lub sprawdzenia aktualnego stanu konta odwiedź Stronę "Konto użytkownika".

9.3 Możemy wysłać Ci karty upominkowe i kupony rabatowe pocztą elektroniczną. Z zastrzeżeniem punktu 10.2, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w adresie e-mailowym odbiorcy.

9.4 Jeśli posiadasz kartę upominkową lub kupon rabatowy, mogą one zostać wykorzystane przez kogoś innego niż Ty i możesz przenieść swoje prawa do korzystania z karty lub kuponu.

9.5 W przypadku oszustwa, próby oszustwa lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z zakupem karty upominkowej lub jej realizacji na Stronie mamy prawo do zamknięcia Twojego Konta i/lub zażądania dokonania zapłaty inną metodą.

9.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, kradzież lub nieczytelność kart upominkowych lub kuponów rabatowych.

9.7 Warunki realizacji kuponów rabatowych

a) Od czasu do czasu możemy emitować kupony rabatowe do wykorzystania na Stronie, które wyślemy do Ciebie pocztą elektroniczną. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na Stronie. Nie można z nich korzystać na naszych stronach internetowych w innych państwach, np. na www.emma-matras.nl lub www.emma-matratze.de

b) Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za Produkty innych osób.

c) Jeśli złożysz Zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego nie otrzymasz zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota nie zostanie przekazana na Twoje Konto.

d) Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

e) Jeśli wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty składanego przez Ciebie Zamówienia, możesz dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.

f) Jeśli podczas zakupu skorzystali Państwo z kuponu rabatowego, zastrzegamy sobie wówczas prawo do naliczenia Państwu pierwotnej ceny towaru, który Państwo zatrzymali, jeśli - w przypadku zwrotu- kwota całego zamówienia spadnie poniżej danej wartości kuponu rabatowego.

g) Niektóre kupony rabatowe mają ograniczenia: minimalną lub/i maksymalną kwotę zamówienia.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Punkt 10 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi punktami i reguluje cały zakres naszej Odpowiedzialności oraz przysługujące Ci jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej:

a) dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy lub zawartych na Stronie (lub jakiejkolwiek ich części); lub

b) w inny sposób odnoszące się do niniejszego Regulaminu bądź też zawarcia lub wykonania jego postanowień.

10.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają:

a) naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa; lub

b) Twoich ustawowych praw konsumenta.

10.3 Naszym jedynym obowiązkiem podczas wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jest dochowanie należytej staranności i wykazanie się należytymi umiejętnościami.

10.4 Z zastrzeżeniem punktu 10.2:

a) nie gwarantujemy oraz wykluczamy wszelką Odpowiedzialność dotyczącą dokładności, kompletności przydatności do określonego celu lub legalności wszelkich informacji uzyskanych podczas korzystania ze Strony, jak również wykluczamy wszelką Odpowiedzialność za przekaz lub odbiór, czy też niewykonanie przekazu lub otrzymania jakiegokolwiek materiału niezależnie od jego charakteru; oraz

b) prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów. W szczególności prosimy przyjąć do wiadomości, że należy samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących danego Produktu przed wyrobieniem własnej opinii na jego temat oraz przed podjęciem decyzji o jego zakupie.

10.5 Z zastrzeżeniem punktu 10.2 nie akceptujemy i niniejszym wyłączamy wszelką Odpowiedzialność za Niedopełnienie Obowiązku za wyjątkiem naszej Odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu.

10.6 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów;

b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;

c) utratę zawieranych umów;

d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;

e) utratę spodziewanych oszczędności;

f) utratę transakcji;

g) utratę czasu;

h) utratę możliwości;

i) utratę dobrego imienia (goodwill);

j) utratę reputacji;

k) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; lub

l) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 10.6(a) do 10,6(l) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.

10.7 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej:

a) nasza całkowita Odpowiedzialność, wynikająca z jakiejkolwiek Umowy, nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie równowartości sumy wyższej spośród: i) PLN 3500; lub ii) 110% wartości odpowiedniej Umowy, w związku z którą powstała podstawa roszczenia; oraz

b) nasza całkowita Odpowiedzialność względem Ciebie lub osoby trzeciej nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie sumy równej lub większej niż: i) PLN 3500; lub ii) 110% łącznej kwoty zapłaconej nam przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powstanie podstawy roszczenia.

10.8 Ograniczenia Odpowiedzialności zawarte w punkcie 10.7 obejmują zarówno wszelką Odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jak i wszelką Odpowiedzialność będącą rezultatem nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

10.9 W niniejszym Regulaminie:

a) "Odpowiedzialność ” oznacza odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy, Niedopełnienie Obowiązku, wprowadzenie w błąd, przywrócenie stanu poprzedniego lub jakąkolwiek inną podstawę roszczenia związaną lub wynikającą z niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszym Regulaminie lub wynikającą z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do "niniejszego Regulaminu" uznaje się za obejmujące wszelkie umowy zabezpieczające); oraz)

b) “Niedopełnienie Obowiązku ” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień zobowiązań o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień Umowy.

11. Obsługa gwarancji i reklamacji

11.1 Będziemy wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu z należytą starannością i posługując się odpowiednimi umiejętnościami.

11.2 Gwarantujemy, że Twoje produkty Emma będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez 10 lat. Jeśli uważasz, że Twój produkt jest wadliwy, musisz niezwłocznie skontaktować się z nami pod adresem [email protected], aby rozpocząć reklamację gwarancyjną. Aby złożyć reklamację, należy przedstawić dowód zakupu oraz inne informacje o wadzie. Jeśli stwierdzimy, że Twój produkt jest objęty naszą gwarancją, naprawimy go lub wymienimy według naszego uznania. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją lub konserwacją. Ponadto gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy produktu.

11.3 Przywiązujemy dużą wagę do zadowolenia naszych klientów. Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu. Postaramy się rozwiązać Twoje problemy tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu stosownego zapytania lub skargi. W przypadkach dotyczących gwarancji w cały proces często musi zostać włączony producent i z tego powodu przygotowanie odpowiedzi na takie zapytanie lub skargę może potrwać dłużej

11.4 W przypadku reklamacji pomocne będzie, jeśli jak najdokładniej przedstawisz przyczynę składania reklamacji i w stosownych przypadkach wyślesz nam kopię Zamówienia lub przynajmniej numer Zamówienia, który został Ci przydzielony w Potwierdzeniu otrzymania Zamówienia. Jeśli nie otrzymałeś od nas żadnej odpowiedzi w ciągu pięciu Dni Roboczych, prosimy o ponowny kontakt. W rzadkich przypadkach Twoja poczta elektroniczna może zostać zatrzymana przez nasze filtry antyspamowe lub do nas nie dotrzeć, a korespondencja, którą wysyłaliśmy, mogła nie dotrzeć do Ciebie.

12. Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

13. Okoliczności niepodlegające naszej kontroli

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą naszej kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów, dostawców, administracji publicznej, quasi-państwowej, ponadpaństwowej lub lokalnej), powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu ("Działanie Siły Wyższej") bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

13.2 Zarówno Ty jak i my możemy niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, gdy Działania Siły Wyższej trwają przez okres siedmiu Dni Roboczych lub dłuższy, i w takim przypadku żadna ze stron nie ponosi względem drugiej strony odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności za niedostarczony Produkt).

13.3 Jeśli zawarliśmy Umowę na dostawę identycznych lub podobnych Produktów z więcej niż jednym klientem, a nie mamy możliwości pełnej realizacji naszych zobowiązań względem Ciebie z powodu Działania Siły Wyższej, możemy zdecydować według własnego uznania, które Zamówienia będziemy realizować i w jakim zakresie.

14. Skutki niewykonania Umowy

14.1 Jeśli naruszysz jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, możemy niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie i zachować wszelkie zaliczki, Ty zaś jesteś zobowiązany zwolnić nas od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić nam wszelkie należne nam kwoty.

14.2 Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Tobie lub nam prawa lub środki ochrony prawnej. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na wejście w życie lub obowiązywanie przepisów, które miały wejść w życie lub obowiązywać z chwilą lub po takim rozwiązaniu.

15. Zawiadomienia

15.1 Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.15.1 Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu opłaconego z góry lub za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.

15.2 Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu Dni Roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany jako list opłacony z góry lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany lub otrzymano potwierdzenie jego doręczenia.

16. Reklama na Stronie

16.1 Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących reklamy oraz odnoszących się do Strony.

17. Postanowienia ogólne

17.1 W celu prowadzenia prawidłowej księgowości i dla celów podatkowych będziemy przechowywać dokumentację Twojego Zamówienia oraz niniejszy Regulamin przez sześć lat po przyjęciu Zamówienia. Radzimy wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu, Twojego Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia, by móc się do nich odwołać w przyszłości.

17.2 Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez nas lub przez Ciebie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa i nie będzie obejmować ani mieć wpływu na żadne inne ani późniejsze zdarzenie, nie narusza żadnych praw ani środków ochrony prawnej mających zastosowanie, ani w żaden sposób nie modyfikuje ani nie ogranicza naszych ani Twoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

17.3 Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów, i wszystkie one obowiązują póki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

17.4 Nie wolno Państwu przenosić, przekazywać, wprowadzać zmian, obciążać opłatami, podzlecać, tworzyć powiernictwa, ani dokonywać żadnych innych czynności dotyczących Regulaminu i Umowy, a także któregokolwiek z Twoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy. 17.5 Nikt, kto nie jest stroną niniejszego Regulaminu lub Umowy, nie nabywa żadnych wynikających z nich praw, ani nie jest uprawniony do korzystania z któregokolwiek z ich postanowień, nawet jeśli osoba ta oparła się na którymkolwiek z nich lub wyraziła którejkolwiek ze stron niniejszego Regulaminu lub Umowy zgodę na podleganie któremukolwiek z tych postanowień.

17.6 Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Ty, jak i my niniejszym poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między nami są dokonywane lub prowadzone w języku polskim.

18. Zmiany Ogólnego Regulaminu Prowadzenia Działalności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w nagłych przypadkach jak zmiany w prawie lub z przyczyny techniczne. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.