• Bezpłatna Wysyłka i Zwrot
 • 100 Nocy Próbnych
 • 10 Lat Gwarancji
 • Bezpieczna płatność w Przelewy24 i Blik

Konkurs "Poczuj komfort snu z Emmą": 

Niniejszy Konkurs jest obsługiwany i promowany przez Emma - The Sleep Company (Emma Sleep GmbH,  Wilhelm-Leuschner-Str. 78, 60329 Frankfurt nad Menem, Niemcy). Formularz będzie obowiązywał od  godziny 09:00 GMT 15 marca 2024 r. ("Data rozpoczęcia") do godziny 23:59 GMT 22 marca 2024 r. ("Data  zakończenia") (łącznie "Okres Konkursu").  

1. Zgłoszenie i ochrona danych

Zgłaszając się do konkursu, użytkownik (jako "Uczestnik") zgadza się, że  jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i nazwa użytkownika w  mediach społecznościowych (jeśli została podana) będą gromadzone i przetwarzane przez Emma - The  Sleep Company w celu realizacji niniejszego Konkursu.

Emma - The Sleep Company może poprosić o dalsze dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji  nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Emma - The Sleep  Company w celu realizacji Konkursu. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Emma - The Sleep Company  będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Emma - The Sleep Company.  

Twój adres e-mail i wszelkie inne dane osobowe, które podasz jako Uczestnik w tym Konkursie, będą  wykorzystywane i przetwarzane przez Emma - The Sleep Company wyłącznie w celu obsługi i zarządzania  tym Konkursem. Emma - The Sleep Company będzie przetwarzać  dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności.  

Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować na adres [email protected]

2. Jak wziąć udział w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:  zaobserwować @materac_emma na Instagramie, zaobserwować @codziennienoweslowo na Instagramie, skomentować post z oznaczeniem @materac_emma na profilu @codziennienoweslowo na Instagramie i oznaczyć co najmniej jedną osobę.

3. Uprawnienia

Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:  

mieć ukończone osiemnaście (18) lat; oraz być rezydentem Polski. 

Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest do tego uprawniony i może ubiegać się o  Nagrodę. 

Emma Sleep może wymagać od Uczestnika przedstawienia dowodu, że rzeczywiście kwalifikuje się on do udziału w konkursie.  

Z udziału w konkursie wykluczone są następujące osoby:  

 • Pracownicy Emma - The Sleep Company;  
 • Pracownicy agentów lub dostawców Emma - The Sleep Company, którzy są zawodowo związani z  konkursem lub jego administracją; lub  
 • Członkowie najbliższych rodzin lub gospodarstw domowych osób wymienionych w punktach (a),  (b) i (c) powyżej.  

Emma - The Sleep Company zastrzega sobie wszelkie prawa do zdyskwalifikowania Uczestnika, jeśli jego  zachowanie jest sprzeczne z duchem lub intencją Konkursu.  

Emma - The Sleep Company nie będzie akceptować zgłoszeń konkursowych, które  

 • są generowane automatycznie przez komputer;  
 • są wypełniane masowo;
 • są wielokrotnie zgłaszane do konkursu;
 • zawierają jakiekolwiek nieodpowiednie treści, akceptują lub zachęcają do zachowań  agresywnych lub antyspołecznych lub powodują obrażanie;  
 • są nieczytelne, niemożliwe do rozszyfrowania, niezrozumiałe, zostały zmienione,  zrekonstruowane, podrobione lub przerobione; lub  
 • są niekompletne.  

Emma - The Sleep Company ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z Konkursu każdego, kto działa w taki sposób.  

4. Zasady Konkursu

Konkurs kończy się w Dacie Zakończenia Konkursu. Wszelkie zgłoszenia dokonane  zgodnie z zasadami Konkursu muszą zostać przesłane w Okresie Konkursu. Wszelkie zgłoszenia dokonane  po Dacie Zakończenia Konkursu zostaną uznane za nieważne i w związku z tym nie będą brane pod  uwagę. 

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu.  

5. Nagrody

Dwóch (2) Zwycięzców konkursu otrzyma Nagrodę:  

Nagroda musi zostać odebrana w określonym dniu podanym przez Emma - The Sleep Company i może zostać zmieniona w zależności od nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację nagrody. Zwycięzcy wygrają następującą nagrode:  

1) 2 poduszki Emma Original Hybrid 

6. Sposób wyłonienia zwycięzcy

Emma - The Sleep Company wybierze jednego zwycięzce spośród  wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń. Decyzja Emma - The Sleep Company jest ostateczna. Ze  zwycięzcą skontaktujemy się przez wiadomość na Instagramie w celu uzyskania informacji kontaktowych i danych do wysyłki nagrody.

Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione starania, aby skontaktować się ze Zwycięzcą przez Instagrama, ale jeśli nagroda zostanie odrzucona lub nieodebrana przez Zwycięzcę, lub jeśli ze Zwycięzcą nie będzie można skontaktować się w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzcy.  

Zwycięzca zastępczy zostanie wybrany z listy zgłoszeń rezerwowych i zostanie powiadomiony na tych  samych warunkach. 

Nagroda nie może zostać odebrana przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika. 

7. Obietnice

Przesyłając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik obiecuje, że:  

• nie będzie przesyłać, dołączać żadnych treści, które naruszają lub zachęcają do jakichkolwiek zachowań, które naruszają jakiekolwiek prawo lub przepisy (w tym między innymi wszelkie prawa  własności intelektualnej), a wszelkie zgłoszenia zawierające takie materiały zostaną  unieważnione według wyłącznego uznania Emma - The Sleep Company. Emma - The Sleep  Company wyklucza wszelką odpowiedzialność za takie materiały; oraz 

• użytkownik nie będzie zachowywał się w sposób niegrzeczny lub agresywny w stosunku do  pracowników Emma - The Sleep Company na etapie zgłoszenia lub w trakcie trwania Nagrody.  Emma - The Sleep Company ma prawo, według własnego uznania, wykluczyć z Konkursu  każdego, kto zachowuje się w taki sposób. 

8. Własność intelektualna

Wszystkie zgłoszenia konkursowe staną się własnością Emma - The Sleep  Company w momencie ich otrzymania. Przesyłając zgłoszenie konkursowe i wszelkie towarzyszące mu  materiały, Uczestnik wyraża zgodę na  

 • zezwolenie na wykorzystywanie swojego imienia i nazwiska we wszelkich komunikatach  promujących Emma - The Sleep Company; oraz  
 • przeniesienie na Emma - The Sleep Company wszystkich swoich praw własności intelektualnej z  pełną gwarancją tytułu prawnego; oraz  
 • zrzeczenie się wszelkich praw osobistych do zgłoszenia konkursowego i innych praw związanych ze zgłoszeniem, do których Uczestnik może być uprawniony obecnie lub w dowolnym momencie  w przyszłości na mocy ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach z 1988 r. z późniejszymi  zmianami oraz na mocy wszelkich podobnych przepisów obowiązujących od czasu do czasu na  całym świecie.  

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Emma - The Sleep Company nie ponosi odpowiedzialności za  zgłoszenia konkursowe, które zostały utracone, opóźnione w transporcie bez względu na przyczynę, w  tym między innymi awarię sprzętu, awarię techniczną, awarię sieci i sprzętu komputerowego lub  oprogramowania. 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Emma - The Sleep Company w żadnym wypadku nie  ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku odebrania  Nagrody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to spowodowane zaniedbaniem Emma - The Sleep Company.  

Prawa Emma - The Sleep Company: Emma - The Sleep Company zastrzega sobie prawo do anulowania,  zmodyfikowania lub zastąpienia Konkursu w dowolnym momencie, jeśli, działając rozsądnie, Konkurs nie  może zostać przeprowadzony w określony sposób.  

Emma - The Sleep Company zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody nową Nagrodą o takiej samej  wartości w przypadku, gdy okoliczności pozostające poza jej kontrolą sprawią, że będzie to nieuniknione.  

Jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, Emma - The  Sleep Company może, według własnego uznania, zastrzec sobie prawo do wykluczenia użytkownika z  udziału w konkursie.  

10. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a strony poddają się jurysdykcji sądów polskich.